เกี่ยวกับ AIT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจของเรา คือ ซีสเตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ ผู้ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการงานของลูกค้า องค์ประกอบ ของระบบประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีสเตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์ แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะการขายของเราเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การ ออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา