เกี่ยวกับ AIT

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท


* เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ 8.04% ลงทุนใน Campana Group Pte. Ltd. บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทร่วมค้าของ LAH โดยบริษัทฯซื้อหุ้นแทน LAH ซึ่งได้สละสิทธิ์การเข้า ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุน ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 8.04 ของทุนจดทะเบียน