เกี่ยวกับ AIT

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนภาครัฐและภาคการท่อง เที่ยว สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาครัฐ ที่มีการลงทุนด้าน IT มากขึ้นตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนเริ่มให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล หรือ ไทยแลนด์ 4.0 นี้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ของลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายและบริหารงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความพร้อมในทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Transformation ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต อันใกล้นี้

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว และภายใต้สภาวะการแข่งขันด้าน IT ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราย ได้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 22 ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร ทางการค้า คู่ค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและ ไว้วางใจ ส่งผลให้บริษัทสร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังสร้างขวัญกำลังใจให้ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่ จะบริหารธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายธนา ไชยประสิทธ์

ประธานกรรมการ

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่