เกี่ยวกับ AIT

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

AIT จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคมดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
 

พันธกิจ

“ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา”

คือคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีพันธกิจดังนี้

ต่อลูกค้า :
เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ มองผลประโยชน์และผลสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ
ต่อพนักงาน :
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว
ต่อผู้ถือหุ้น :
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
ต่อคู่ค้า :
สร้างความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
ต่อสังคมชุมชน :
ตอบแทนสังคมด้วยการสร้างดิจิตัลเพื่อสังคม
Our Mission Statement

Your Success is Our Success