Select Page

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่

6 พ.ค.,2014

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557