Select Page

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

2 ธ.ค.,2016

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน