Select Page

มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 พ.ย.,2015

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา” ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558