Select Page

AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

20 พ.ค.,2020

พร้อมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทาถุงยังชีพ ข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบให้กับชุมชนที่เดือดร้อน กิจกรรมในครั้งนี้บริษัทฯได้เดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ชุมชน วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี