Select Page

AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

18 ก.ค.,2023

AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D) ซึ่งจัดขึ้นในจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1-2-3 ชั้น 12 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่ คลองเตย) ภายใต้หัวข้อ “SOE-D Digital Transformation for Sustainability”
ภายในงานทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเข้ามาเยี่ยมชมและรับของที่ระลึกจากบูธ AIT- Cisco