Select Page

AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

22 มี.ค.,2019

22 มีนาคม 2562 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้สังเกตการณ์ 4 ราย ได้แก่ พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี นางสาวโสตถิยา อ่อวิเชียร นายสมชาติ เจศรีชัย และนายวิเชียร เจษฎากานต์ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ ห้องริมน้ำ ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)