Select Page

AIT ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบสัญญาจ้างก่อสร้างปรังปรุงสถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ จำนวน 3 สถานี

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบสัญญาจ้างก่อสร้างปรังปรุงสถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ จำนวน 3 สถานี

29 มี.ค.,2023

เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ตัวแทน IAR Consortium ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบสัญญาจ้างก่อสร้างปรังปรุงสถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง จ.ฉะเชิงเทรา, สถานีไฟฟ้าบางสมัคร 1จ.ฉะเชิงเทรา และสถานีไฟฟ้าบางวัว 1 จ.ฉะเชิงเทรา รวมมูลค่าโครงการ 1,017 ล้านบาท

บริษัท AIT มีความยินดีและพร้อมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน และขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความไว้วางใจให้ IAR Consortium ได้ร่วมทำงานนี้