Select Page
บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน...

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “มอบอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการศึกษาและวิจัยหุ่นยนต์ พร้อมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ”

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “มอบอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการศึกษาและวิจัยหุ่นยนต์ พร้อมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 23 กันยายน...
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ จากใจ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 5 สิงหาคม...
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาใหม่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน...
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม...