Select Page
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน...
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา” ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน...
บริษัทจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัท “AIT จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคมดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย...
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร

มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร

คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการจัดการใหญ่สายงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา” ให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร ในวันที่ 21 มิถุนายน...