AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19

CSR Activities

AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19

7 Apr,2020

บริษัท ฟอร์มส์ ซิมทรอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

พัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา “FIBO AGAINST COVID–19: FACO” โดยร่วมกับพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมเพื่อช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID–19 ในความร่วมมือ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์ฯ ประกอบด้วย

  1. บริษัท ฟอร์มส์ ซิมทรอน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ทุนสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์ม โดยสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณและอุปกรณ์รวม 3 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ
  2. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ Video Conference/High Definition Camera
  3. บริษัท ฟอร์มส์ ซิมทรอน (ประเทศไทย) จำกัด ส่งทีมนักออกแบบของบริษัทเข้าร่วมในโครงการ FACO โดยร่วมกับทีมวิศวกรและนักวิจัยฟีโบ้ พัฒนาระบบฯ ในฐานะบริษัทผู้มีความชำนาญในแพลตฟอร์ม เพื่อต่อยอดไปเป็น Medical Service Platform

ระบบหุ่นยนต์ FACO ชุดแรก มีแผนนำไปใช้ในโรงพยาบาลแห่งแรก เพื่อช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID–19 ในราวต้นเดือนเมษายน 2563 นี้

สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ยังได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตกุศลให้ทุน (at cost) ในการสร้างระบบหุ่นยนต์ขึ้นมาอีกสองระบบ เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการภายในกลางเดือนเมษายน 2563

หลังจากนั้น ฟีโบ้จะมอบ Engineer Drawings แก่ 20 บริษัทผู้ผลิต ภายใต้สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) เพื่อผลิตออกมาในจำนวนมาก (Mass Production) ในราคาเท่าทุน ให้ทันต่อความต้องการของโรงพยาบาล