Public Relation

Best Dealer Award 2018

26 Mar,2019

วันที่ 26 มีนาคม 2562 Best Dealer Award 2018 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Dealer Award 2018 จากทางบริษัท VST ECS ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ โดยนายโชดิวัต ดั่นธนสาร Executive Vice President ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ เป็นผู้รับมอบรางวัลในงานครั้งนี้