News & Update

Company Activities

BACK

รฟท. และ AIT ร่วมลงนามในสัญญา D – Ticket

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) และ นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT ร่วมลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D–Ticket) ระยะโครงการ 15 เดือน มูลค่า 920 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดี โดยคาดว่า AIT จะส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564