News & Update

Company Activities

BACK

AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์