Select Page

NextGen-Digital Innovation

31 ม.ค.,2018

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท SK Telecom ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากประเทศเกาหลี ผนึกกาลังจัดงานสัมมนา NextGen-Digital Innovation ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ รองรับนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันไปสู่ Digital Economic ในอนาคต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา