เกี่ยวกับ AIT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร ให้สามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงต่อความต้องการของ ลูกค้า (System Integrator หรือ “SI”) องค์ประกอบของระบบประกอบ ด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีสเตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ด เสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การวางแผน งานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึก อบรม และการซ่อมบำรุงรักษา