เกี่ยวกับ AIT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร หรือ System Integrator (“SI”) และเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ในสัดส่วนกว่า 70% โดยเป็นผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงต่อความต้องการงานของลูกค้า โดยมีระบบที่ให้บริการประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ มีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การให้คำปรึกษาการวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบการดำเนินการการติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน แสดงได้ดังแผนภาพ 1.1 ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เน้นไปทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานที่ต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าเดิม เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) เป็นต้น ด้านวิศวกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับสายงานไอซีที เช่น การเดินสายสัญญาณร้อยท่อลงดิน เป็นต้น และด้านวิศวกรรมปัญญา ประดิษฐ์(Artificial Intelligence) บิ๊กดาต้า(Big Data) และ Business Intelligence(BI) เช่น ระบบ CCTV การจดจำใบหน้า การพิสูนจ์ตัวตน การรายงานในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเป็นต้น