เกี่ยวกับ AIT

บริษัทย่อย (การลงทุน)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด (LAH)

LAH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโยลี จำกัด (มหาชน) หรือ “AIT” และบริษัท ล็อกซเลย์ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีสัดส่วนในการถือครองหุ้นบริษัทละ 50% โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนด้านพลังงานในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัท LAH ได้ลงทุน ในโครงการไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น้ำ หรือ The “MYTHIC” Submarine Fibre Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) มูลค่าการลงทุนโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยการเข้าไปถือหุ้นขั้นต้นในสัดส่วน 34% ในบริษัท คัมปานา จำกัด ที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้โครงการ ดังกล่าวจะเป็นการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคเคเบิลใต้น้ำจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดสตูล และต่อไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการด้านการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศพม่า ไทย และมาเลเชีย กับต่างประเทศทั่วโลก