เกี่ยวกับ AIT

ประวัติและพัฒนาการ

2561

   

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis) กิจการร่วมค้า ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ได้เริ่มเปิดให้บริการ

2560

   

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559

   

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT

2558

   

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp

2557

   

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4”

2556

   

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

2555

   

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2554

   

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

2552

   

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549

   

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

2546

   

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2538

   

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

2535

   

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator)

ปี 2561

 

1 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis) กิจการร่วมค้า ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ได้เริ่มเปิดให้บริการ

ต้นเดือน มกราคม 2561

ช่วงต้นเดือน มกราคม 2561 บริษัท คัมปานา จำกัด (Campana) บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(พม่า) ได้เริ่มเปิดให้บริการเคเบิ้ลบนดิน ภายใต้ชื่อโครงการ TARO

21 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)” กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

4 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้เปิดบริษัทย่อยชื่อ “S P Recourses and Commercials Pte. Ltd.” โดยจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และดำเนินธุรกิจอื่นๆ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์

ปี 2560

 

13 กันยายน 2560

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการแข่งขันและการเติบโตในสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ตุลาคม 2560

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์ “CompTIA Authorized Partner” จาก Mr. Dennis Kwok Vice President of Asia Pacific CompTIA ให้กับ TraiNex Training Center เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ชั้นนำในประเทศไทยที่ครบวงจรและมีความทันสมัย เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับมอบโดยคุณพุทธิ ธำรงค์ศิริวัฒน์ Executive Vice President - Customer Service

27 ตุลาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณลี จุน ฮู Senior Vice President, loT Business Division บริษัท SK Telecom จำกัด ด้านโทรคมนาคม ประเทศเกาหลี เพื่อเพิ่มศักยภาพในสายธุรกิจโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ loT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions โดยทาง SK Telecom จะให้กาารสนับสนุนในด้านการขาย เทคนิคและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการดังกล่าวแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ปี 2559

 

19 กุมภาพันธ์ 2559

นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และนางมรกตกุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT

24 กุมภาพันธ์ 2559

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ และ นางสาวศศิเนตรอุ่นทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ‘โฉมใหม่ AIT: ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล’ พร้อมปรับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Company เต็มรูปแบบภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 มีนาคม 2559

ได้มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนวน 70 ล้านบาท โดยใช้ชื่อบริษัทว่า เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2.1 ล้านหุ้น โครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ดังกล่าวมีขนาด 624 แร็ก บนพื้นที่ 5,277 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมษายน 2559

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจาก Train 4 เป็น TraiNex

28 กันยายน 2559

คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ปี 2558

 

2558

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp เพื่อให้เรา ได้โซลูชั่นด้าน Clouds ที่สมบูรณ์ที่สุด

ปี 2557

 

2557

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4” เพื่อฝึกอบรมลูกค้าของบริษัทตลอดจนผู้ต้องการเรียนรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ของ CISCO Systems

ปี 2556

 

2556

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

ปี 2555

 

2555

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี 2553 & 2554

 
2553 & 2554

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

ปี 2552

 

2552

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2549

 

2549

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

ปี 2546

 
2546

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2538

 
2538

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

ปี 2535

 
2535

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิว เตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีส เตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า การขายของเราเป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา