เกี่ยวกับ AIT

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรพร รักตประจิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
นางศศิเนตร พหลโยธิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
นายอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
นายพร้อมพร เกตุทัต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์