เกี่ยวกับ AIT

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรพร รักตประจิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
นายอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์
นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์