เกี่ยวกับ AIT

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรพร รักตประจิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการลูกค้า
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
นายอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์