เกี่ยวกับ AIT

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ภาพรวมบริษัทปี 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่มีความยากลำบากและท้าทายอย่างมาก โดยมีปัจจัยมาจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการขนาดใหญ่มีเพียงเล็กน้อย รวมไปถึงความตื่นตัวของภาครัฐในเรื่องของ Digital Transformation ที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งแต่ยังคงไม่มีการลงทุนมากนัก ในขณะเดียวกันนั้น ภาคเอกชนมีการตื่นตัวกว่าในการถ่ายเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลให้ลักษณะการลงทุนทางด้าน IT ของลูกค้ามีการเปลี่ยนไปอันเกิดมาจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาทั้งรายได้และกำไรลดลง โดยที่รายได้ลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 21.48 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 45.07 เมื่อเทียบกับปี 2560

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีความผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสทางธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ยังมีช่องทางการขยายตัว เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง ด้านระบบศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการพื้นฐานภาครัฐ ธุรกิจที่นำเทคโนโลยี4.0เป็นตัวช่วยในการต่อยอด บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านไอทีอย่างครบวงจรประกอบเน้นกับการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการรวมถึงการผสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุกดิจิตอลนี้ได้ในทุกด้านและสมบูรณ์แบบ บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ จนทำให้บริษัทได้สร้างผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยการสนับสนุนของท่านทั้งหลายในอนาคตจากนี้ต่อไป

นายธนา ไชยประสิทธ์

ประธานกรรมการ

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่