เกี่ยวกับ AIT

ลูกค้าหลัก

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
กรมที่ดิน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กองทัพอากาศ
กรมศุลกากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
PTT
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท วิทยุการบิน จำกัด
กรมขนส่งทางบก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
True Internet Gateway
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด
Magnecomp Precision Technology PLC
Panasonic (Thailand) Co.,Ltd.
Sermsuk PCL
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
TT Network Integration Thailand
TNT Logistic Thailand
Homepro
ธนาคารกรุงไทย
กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิเซส
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Cigna Insurance Public Co.,Ltd.
Dhipaya Life Assurance Company Limited
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.
Axa Insurance PCL