ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับพนักงาน

Core Values

1. มืออาชีพ Profressional

Being Professional
 • Specialized Knowledge (รู้ทัน รู้จริง ในวิชาชีพ)
 • Integrity (ยึดมั่นในความถูกต้อง)
 • Personal Accountability (มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล)
 • Self-directed (การบริหารจัดการตนเองในการปฏิบัติงาน)
 • Image (ภาพลักษณ์)

“ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้มีความรู้ มีทักษะ) ที่มีคุณลักษณะพิเศษรอบด้าน ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง บรรลุตามจุดมุ่งหมายของอาชีพนั้นๆ”

2. ให้ความร่วมมืออย่างเป็นมิตร (Friendly Collaboration)

 • Re-aligned Organization (people are in the right place/position)
 • Build for the Future (Built to Last)
 • Enforce Cross-Functional Collaboration (Breakdown Silos)
 • How to Win Friends and Influence People (การผูกมิตร)
 • Drive & Reward for Performance

3. คุณธรรม (Virtual)

 • ขยัน (Diligence)
 • อดทน (Perseverance)
 • ประหยัด (Frugality)
 • เมตตา (Compassion)
 • ซื่อสัตย์ (Honesty)
 • กตัญญู (Filial Piety)