ร่วมงานกับเรา

ทิศทางการบริหาร 'Human Assets' อย่างยั่งยืน

โอกาส ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

AIT เล็งเห็นความสำคัญของความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน AIT โดยผลของการพัฒนาอาชีพมีประโยชน์ คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพ โดยการ


การดำเนินงานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่ดีและประสบความสำเร็จ ผู้วางแผนต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการ และขั้นตอนในการดำเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้


Career Planning

1. วางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงาน (Career Planning)

มีการวางแผนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตการทำงาน หรือเป้าหมายในอนาคตของตัวพนักงานเอง ซึ่งการที่จะวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย ของ ความสนใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน,ขีดความสามารถทั้งเฉพาะตัวและการทำงานเป็นทีมของพนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

Career Management

2. การจัดการเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงาน (Career Management)

การจัดการเกี่ยวกับงานในหน้าที่งาของพนักงาน รวมถึงเรื่องของการประเมินเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ หากพนักงานมีด้านใดต้องมีการเสริม เพิ่มเติม ทาง HR และ หัวหน้างาน มีการดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพของพนักงานแต่ละท่าน

Career Model

3. รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model)

กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งงานและการโอนย้ายงาน ของพนักงานในบริษัท