โซลูชั่นและบริการของเรา

Collaboration Solution

Collaboration Solution

การสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายไอพีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้ทุกคนสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสาร สามารถเห็นหน้ากัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนได้โดยง่ายระบบ Collaboration ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตลอดจนสามารถทำการประชุมโดยผ่านอุปกรณ์ PC, Notebook, Smart Phone, Tablet และผ่านจอภาพที่ติดตั้งในห้องประชุมด้วยความปลอดภัยสูงได้

การนำระบบ Collaboration มาใช้ภายในองค์กรช่วยทำให้พนักงานติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรสามารถลดรายจ่ายด้านการเดินทาง ค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายด้าน IT อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น หากนำไปใช้กับบุคคลภายนอกองค์กรเช่น ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้า ลูกค้าหรือคู่ค้าของท่านจะรับรู้ได้ถึงความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของท่านเกิดความพึงพอใจ

เรามี Collaboration Solution ที่หลากหลาย จากบริษัทชั้นนำ และมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่สามารถให้คำแนะนำ ช่วยท่านออกแบบ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ เช่น การสื่อสารผ่านระบบ IP/VoIP หรือ Unified Communication, การประชุมผ่านระบบ Video (Video Conferencing), การประชุมทาง Web (Web Conferencing) , Contact Center และอื่นๆ อีกมากมาย

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ