โซลูชั่นและบริการของเรา

Enterprise Applications

Enterprise Applications

เราให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบอย่างลงตัว ช่วยให้สามารถนำไอทีไปสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุดโดยเริ่มตั้ง แต่การร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนทางธุรกิจ หรืออุปสรรคที่มีผลต่อกิจกรรมในการดำเนินการ และร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำงานความท้าทายของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี คือการนำเอาเครื่องมือ ทางเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการทางธุรกิจ หรือการออกแบบระบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่คล่องตัว (User Experience) เพื่อนำไปสู่การประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (Productivity) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ เรามุ่งมั่นให้ผู้บริโภคของลูกค้าเราเกิดความประทับใจสูงสุด (Impression)

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ