โซลูชั่นและบริการของเรา

Enterprise Network

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จากทุกสถานที่ทุกเวลา หลายบริษัทได้หันมาใช้รูปแบบการทำธุรกิจผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือ Smart Phone และมีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไรให้สูงขึ้น รวมถึงภาครัฐก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริการข้อมูลแก่ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(Cybercrime) ที่นับวันจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้น

ระบบเครือข่ายขององค์กร จึงต้องมีเสถียรภาพรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจจับการบุกรุกหรือโจมตีทางเครือข่ายและปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรได้อย่างทันท่วงที และปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านการวางแผนการตลาด ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้ในทุกมิติทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

เรามี Enterprise Network Solution ที่หลากหลาย จากบริษัทชั้นนำ และมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการและเหมาะสมกับองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถให้คำแนะนำ ช่วยท่านออกแบบ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์ Router, Switch, Wireless LAN, WAN Optimization, Security(Firewall/IPS/ATP,…), Application Delivery Control (ADC), DNS Server, Identity System, NetworkManagement และอื่นๆ

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ