โซลูชั่นและบริการของเรา

Service Supports

Service Supports

การให้บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยผู้เชี่ยวชาญของเราที่ผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตจำนวนมาก จะสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงผลกระทบที่น้อยที่สุดต่อกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า

นอกจากนี้เรายังมีอะไหล่ (spare part) พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อย่นระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ