การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจัยความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจมักจะมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอและการเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันยังคงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและได้จัดทำมาตรการที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและอุปสรรคต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Committee) เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของโครงการและลดปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเนื่องจากลักษณะการขายของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบโครงการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และภัยคุกคามทางไซเบอร์

เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา บริษัทฯต้องดำรงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของตลาดที่เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี เช่น Cloud, SDN และ Internet of Thing (IoT) เป็นต้น บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิศวกร พนักงานขาย และเจ้าหน้าที่การตลาดติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมและรักษาความเป็นผู้นำของตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบและกำหนดข้อปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการและเฝ้าระวังในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสร้างความตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมนับว่าเป็นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะนโยบายทางภาครัฐหรือกฎหมายสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบายของรัฐเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Economy) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นต้น นโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลงาน ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในโครงการต่างๆ เหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบทั้งบวกและลบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข่าวให้นักลงทุนทราบอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการประเภทการขายและบริการติดตั้งเครือข่ายให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 76 แม้จะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยง แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังคงต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการลงทุนดังกล่าวจะมาจากหน่วยงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดเพื่อเป็นการสนับสนุนวาระแห่งชาติในด้านไอทีตามกรอบนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีการขยายการให้บริการประเภทงานดูแลบำรุงรักษา (Support and Maintenance Services: MA) ในระยะยาวให้กับลูกค้าของโครงการ และยังมีแผนขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่ๆ เพื่อมารักษาสมดุลกับรายได้จากงานประเภทโครงการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาบุคลากร

การให้บริการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม และด้านการดำเนินโครงการ ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเหล่านี้ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแนะนำ การออกแบบ และการดำเนินงาน การขายสินค้าและบริการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประจำ จำนวน 337 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกร ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ทำงาน 3-27 ปี และในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานประจำร้อยละ 5.93 และเพื่อที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพเอาไว้ บริษัทฯ มีรูปแบบผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจและจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงานที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามสถานการณ์เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบการทดแทนกันหากเกิดกรณีที่พนักงานหลักไม่พร้อมทำงานก็จะสามารถมีพนักงานทดแทนได้ในทันทีในทุกสัปดาห์จะมีการประชุมภายในของพนักงานในระดับอาวุโสเพื่อรับทราบและพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นทันที ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่

ปกติแล้วบริษัทฯจะซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตที่ตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย และบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักที่โดดเด่น ในปัจจุบันบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Cisco) ผู้ผลิตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ถือเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายสำคัญของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯยังได้รับการแต่งตั้งจาก Cisco ให้เป็นคู่ค้าในระดับ Gold Partner ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดมานานหลายปี ทำให้บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและส่วนลดทางการค้าที่ดีกว่าคู่ค้าในระดับอื่นที่อยู่ในระดับรองลงมา และในปี 2564 บริษัทฯได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครือข่ายจากซิสโก้ ซีสเต็มส์ เป็นมูลค่ามากถึงประมาณร้อยละ 23 ของต้นทุนขายทั้งหมด สาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีมูลค่าการสั่งซื้อจาก Cisco ในแต่ละปีมากเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าสินค้าจาก Cisco ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทราบดีว่าการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่เป็นความเสี่ยงในระดับที่สูง ดังนั้น บริษัทฯจึงได้เป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตรายอื่นๆเพิ่มขึ้นซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในระดับเดียวกันกับ Cisco ผู้ผลิตเหล่านี้ก็เป็นผู้ผลิตชั้นนำในสาขาของตนเอง อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จจากคู่ค้ารายนั้นๆอีกด้วย

ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่

การเข้าประมูลงานกับลูกค้ารายใหม่ย่อมมาด้วยความเสี่ยงตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของลูกค้า การนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการส่งมอบและความสามารถในการชำระเงิน บริษัทฯ จึงมีกระบวนการคัดกรองงานก่อนเข้าประมูลงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Committee) เข้ามาทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ก่อนจะอนุญาตให้ฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมงานประมูลงานครั้งสำคัญๆได้

ความเสี่ยงด้านการส่งมอบโครงการ

การออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมมักจะมีอายุการส่งมอบโครงการประมาณ 15 เดือน ถ้าบริษัทฯไม่สามารถส่งมอบโครงการในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯอาจถูกปรับจากการส่งงานล่าช้าได้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าคิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน

สาเหตุหลักของความล่าช้าของโครงการมักจะมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความล่าช้าจากการส่งของจากคู่ค้า การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เป็นต้น เมื่อเริ่มโครงการ บริษัทฯจะติดตามและตรวจสอบระยะเวลาการส่งมอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีความต้องการใช้ระบบงานที่สั่งไว้อย่างเร่งด่วน บริษัทฯก็สามารถจัดหาระบบงานสำรองเพื่อใช้งานชั่วคราวระหว่างรอการส่งมอบโครงการอย่างสมบูรณ์ต่อไป และเพื่อที่จะป้องกันบทปรับที่จะเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีวิธีบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจนและมีประสิทธภาพ กระบวนวิธีดังกล่าวต้องอาศัยการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและการประสานงานที่ดีระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า และผู้ผลิต ซึ่งจะทำให้สามารถระบุปัญหาและลดผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและหาวิธีป้องกันได้

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ

การจัดทำสัญญาทางการค้ามีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ต้องแก้ไขเงื่อนไขของสัญญา จนให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ การชำระค่าสินค้าและบริการ โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ มักมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่สอดคล้องกัน บริษัทฯได้มีวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารจะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้ ประกอบกับได้มีการศึกษาและทบทวนเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้สัญญามีความเป็นมาตรฐานสามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้ง บริษัทฯได้กำหนดให้มีการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาเป็นประจำเพื่อติดตามดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ก่อนการดำเนินโครงการ บริษัทฯจะทำการประมาณการต้นทุนโครงการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1–2 เดือน เพื่อจะใช้ในการประมูลงานโครงการต่างๆ ซึ่งหากต้องการนำเข้าอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ ต้นทุนโครงการอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯได้กำหนดวิธีลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย 1). กำหนดค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในการคำนวณต้นทุนโครงการ และ 2). การทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมทั้งจำนวน อีกทั้ง ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชีจะมีประกาศมาตรฐานการรายงานเงินทางการเงินฉบับใหม่ๆ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เช่น ในปี 2563 ได้มีการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” เป็นต้น แม้กระทั่งกฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นต้น ข้อกำหนดหรือมาตรฐานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานและระบบงานภายในของบริษัทฯ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายควบคุมการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการดูแลและติดตามทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้และทำความเข้าใจกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องขั้นตอนการทำงาน ระบบงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการทำงาน Work form Home แบบ 100% เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท เช่น การขนส่งสินค้าที่อาจมีความล่าช้า การดำเนินงานโครงการอาจไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเข้าไซต์งานได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีแผนบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก