การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลับ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน AIT ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา