การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลับ

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 AIT จัดการฝึกอบรม “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ