การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทดังนี้
  1. สิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติโดยส่งเสริมความเสมอภาคไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก
  2. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
  3. สิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่
  4. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสังคม
  5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร ผู้จัดหาสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา
  6. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชนและส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
  7. การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบาย กลยุทธ์ การส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้นำ พนักงาน ตลอดจนการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตทั้งนามธรรมและรูปธรรม เนื่องจากบริษัท เคิร์ซ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวจะปฎิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน