Select Page

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

Q

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา|
 • - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ สาขาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
 • - หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่ 5” วิทยาลัย การยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.86% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.โอสถสภา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2553 – ปัจจุบัน  : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
2542 – ปัจจุบัน  : รองประธานและเหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
2533 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ์

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา|
 • - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ สาขาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
 • - หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.86% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.โอสถสภา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2553 – ปัจจุบัน  : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
2542 – ปัจจุบัน  : รองประธานและเหรัญญิกคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
2533 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ธนารมณ์

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
Q

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : รองประธาน/ ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – พ.ย. 2566 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2564 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2555 – 2564 : กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : รองประธาน/ ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการอิสระ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – พ.ย. 2566 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2564 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2555 – 2564 : กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

รองประธาน และกรรมการอิสระ
Q

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 22/2545 (Diploma) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Advanced Management Programme จาก INSEAD
 • - หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.การบินกรุงเทพ
2561 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สุธากัญจน์
2551 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง
2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ขันธ์
2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ปรุส (2008)

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 22/2545 (Diploma) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Advanced Management Programme จาก INSEAD
 • - หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.การบินกรุงเทพ
2561 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สุธากัญจน์
2551 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง
2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ขันธ์
2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ปรุส (2008)

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ
Q

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA
 • - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program DCP รุ่นที่ 242/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • - วุฒิบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2547)
 • - วุฒิบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วิทยาลัยพลังงาน (วพน.)
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program AACP รุ่นที่ 50/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • น้อยกว่า 0.02% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)
: กรรมการผู้จัดการ บจก. ทักษิณปาล์ม (2521)
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2561 – ปัจจุบัน : ประธาน สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน : รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 – 2565 : กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA
 • - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program DCP รุ่นที่ 242/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • - วุฒิบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2547)
 • - วุฒิบัตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วิทยาลัยพลังงาน (วพน.)
 • - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program AACP รุ่นที่ 50/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • น้อยกว่า 0.02% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)
: กรรมการผู้จัดการ บจก. ทักษิณปาล์ม (2521)
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2561 – ปัจจุบัน : ประธาน สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน : รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 – 2565 : กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นายธนารักษ์ พงษ์เภรตรา

กรรมการอิสระ
Q

นายทองดี ปาโส

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ธันวาคม 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 (ปรม รุ่น 16 ) ปี 2560
 • - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2562
 • - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)
 • - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 16 ปี 2564
 • - หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.3) จนได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณทางสังคม อาทิ
  1. ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561
  2. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  3. บุคคลดีเด่นด้าน Corporate governance จากสมาคมนักบริหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Management Association: JMA)

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ธ.ค. 2566 –  ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2565 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด

นายทองดี ปาโส

กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ธันวาคม 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 (ปรม รุ่น 16 ) ปี 2560
 • - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2562
 • - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)
 • - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 16 ปี 2564
 • - หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.3) จนได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณทางสังคม อาทิ
  1. ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561
  2. บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  3. บุคคลดีเด่นด้าน Corporate governance จากสมาคมนักบริหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Management Association: JMA)

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ธ.ค. 2566 –  ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2565 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีอยุธยา เรียล เอสเตท จำกัด

นายทองดี ปาโส

กรรมการอิสระ
Q

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มิถุนายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • - ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
 • - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
 • - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
 • - หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตร “Mission WE” รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.67% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดา นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมคมีไวน์
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มิถุนายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • - ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
 • - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
 • - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
 • - หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตร “Mission WE” รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.67% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดา นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมคมีไวน์
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

กรรมการ
Q

นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่1 (นมธ.1)

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.52% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. วิชย์ สเปซ
: กรรมการ บจก. ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์
: กรรมการ บจก. สุรีย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์
2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
: กรรมการ บจก. เคเอสพี สแควร์
2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel)
: กรรมการ บจก. สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง
2526 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือ วิชัย กรุ๊ป
บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
บจก. เครื่องเสียง
บจก. ออดิโอเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส
บจก. ดิจิตคอนโทรล

นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่1 (นมธ.1)

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.52% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. วิชย์ สเปซ
: กรรมการ บจก. ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์
: กรรมการ บจก. สุรีย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์
2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
: กรรมการ บจก. เคเอสพี สแควร์
2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel)
: กรรมการ บจก. สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง
2526 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือ วิชัย กรุ๊ป
บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
บจก. เครื่องเสียง
บจก. ออดิโอเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส
บจก. ดิจิตคอนโทรล

นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

กรรมการ
Q

นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MSc Marketing Management, Aston University, United Kingdo
 • - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 277/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC6) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
  บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ /กรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เทนเดอลี่ คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เทนเดอลี่ เซ้นท์
2560 – ม.ค. 2565 : กรรมการ บจก.เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์

นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MSc Marketing Management, Aston University, United Kingdo
 • - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 277/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC6) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ /กรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เทนเดอลี่ คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เทนเดอลี่ เซ้นท์
2560 – ม.ค. 2565 : กรรมการ บจก.เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์

นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ
Q

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 40 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท Management Imperial College London, University of London
 • - ปริญญาตรี สาขา Economic and Business with East European Studies, University College London (UCL), University of London

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรสคุณศศิเนตร พหลโยธิน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • คู่สมรส นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชาและพม่า บจก. เชลล์ ประเทศไทย
: กรรมการ บจก. สหพาณิชย์กิจภัณฑ์
: กรรมการ บจก. ยูนิตัส
2562 – 2565 : กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชาและพม่า บจก. เชลล์ ประเทศไทย
2561 – 2561 : Project Manager, Business Development, Aviation บริษัท เชลล์อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด (ประเทศอังกฤษ)

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 40 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท Management Imperial College London, University of London
 • - ปริญญาตรี สาขา Economic and Business with East European Studies, University College London (UCL), University of London

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรสคุณศศิเนตร พหลโยธิน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • คู่สมรส นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชาและพม่า บจก. เชลล์ ประเทศไทย
: กรรมการ บจก. สหพาณิชย์กิจภัณฑ์
: กรรมการ บจก. ยูนิตัส
2562 – 2565 : กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชาและพม่า บจก. เชลล์ ประเทศไทย
2561 – 2561 : Project Manager, Business Development, Aviation บริษัท เชลล์อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด (ประเทศอังกฤษ)

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

กรรมการ
Q

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 262/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • -ไม่มี- (ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 – 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าราชการและเอกชน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – 2565 : กรรมการ บจก. เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 262/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • -ไม่มี- (ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 – 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าราชการและเอกชน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – 2565 : กรรมการ บจก. เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

กรรมการ
Q

นายณัฏ์ฐดนัย รักตประจิต

กรรมการ

อายุ : 34 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี Engineering (Aerospace) Second Class Honors มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, International Double Degree Program
 • - ปริญญาตรี Engineering (Aerospace) First Class Honors Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), VIC Australia,
 • - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 343/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - อบรบหัวข้อ “Financial Derivative” จาก Kelley School of Business มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - อบรบหัวข้อ “ASEAN and World Economic” สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • - อบรบหัวข้อ “Practical Project Management in the Global Market” จาก The Asian Institute of Management, สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายสุรพร รักตประจิต

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เมษายน 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บับเบิลลี จำกัด
2560 – 2563 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด

นายณัฏ์ฐดนัย รักตประจิต

กรรมการ

อายุ : 34 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี Engineering (Aerospace) Second Class Honors มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, International Double Degree Program
 • - ปริญญาตรี Engineering (Aerospace) First Class Honors Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), VIC Australia,
 • - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 343/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - อบรบหัวข้อ “Financial Derivative” จาก Kelley School of Business มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - อบรบหัวข้อ “ASEAN and World Economic” สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • - อบรบหัวข้อ “Practical Project Management in the Global Market” จาก The Asian Institute of Management, สหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายสุรพร รักตประจิต

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เมษายน 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บับเบิลลี จำกัด
2560 – 2563 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด

นายณัฏ์ฐดนัย รักตประจิต

กรรมการ
Q

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

 ประวัติการอบรม:

 • - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3/2560
 • - หลักสูตรการจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/2563

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีทีเอฟ ทีเคซี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566 คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • - ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
 ประวัติการอบรม:
 • - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3/2560
 • - หลักสูตรการจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/2563
สัดส่วนการถือหุ้น
 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
 • -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จีทีเอฟ ทีเคซี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
2559 - 2566 : กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาวรดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ
Q

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

อายุ : 46 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

อายุ : 46 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ
Q

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

อายุ : 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสต์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอร์โรไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ

อายุ : 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสต์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 24.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอร์โรไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ
Q

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
 • - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - สหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
 • - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - สหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

เลขานุการบริษัท: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท