Select Page

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

โอกาส ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

AIT เล็งเห็นความสำคัญของความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมุ่งส่งเสริมการบริหารสายอาชีพและการวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Management and Development) ของพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน AIT ซึ่งผลของการพัฒนาอาชีพมีประโยชน์ คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพ ได้แก่

การดำเนินการวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development)

การวางแผนพัฒนาอาชีพที่ดีและประสบความสำเร็จ ผู้วางแผนต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการ และขั้นตอนในการดำเนินการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  1. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Planning)

    มีการวางแผนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตการทำงาน หรือเป้าหมายในอนาคตของตัวพนักงานเอง ซึ่งการที่จะวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของความสนใจในด้านต่างๆ ของพนักงาน,ขีดความสามารถทั้งเฉพาะตัว รวมถึงการฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

  2. การบริหารสายอาชีพของพนักงาน (Career Management)

    การให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและเปลี่ยนเส้นทางในสายอาชีพที่ตนทำอยู่นั้นมาทำงานในสายอาชีพที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นได้ เช่น การโอนย้ายจากสายอาชีพหนึ่งไปเติบโตในอีกสายอาชีพหนึ่งที่สามารถเติบโตได้มากกว่าเดิม เป็นต้น

  3. รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

    การเติบโตในสายอาชีพพนักงานโดยการเลื่อนตำแหน่งในสายงานเดิม หรือการเติบโตแบบการโอนย้ายสายงานไปทำงานในสายอาชีพใหม่ที่มีทักษะที่ต่างไปจากเดิม มีความซับซ้อน หรือมีค่างานสูงขึ้น