Select Page

Service Supports

Service Supports

การให้บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯที่ผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตจำนวนมาก จะสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงผลกระทบที่น้อยที่สุดต่อกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีอะไหล่ (spare part) พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อย่นระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์