Select Page

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรมธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เป้าหมาย: สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มิติสังคม

 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การสร้างคุณค่าในงานขายและการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
 • การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนและสังคม

เป้าหมาย: เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ กำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาและดูแลบุคลากรให้พร้อมต่อการเติบโตขององค์กร เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการให้บริการงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีของชุมชนและสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

 • การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย: ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การลดและกำจัดขยะ ขยะอิเลคทรอนิกส์ และของเสียอย่างถูกวิธี การใช้พลังงานไฟ้ฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคิดจากสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทฯเห็นความสำคัญในการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพนักงานของเราซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายและนำพาองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมด้วยการดูแลและพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วมร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 2. เสริมสร้างและพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการขายและการให้บริการใหม่ๆเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดระเบียบองค์กรภายใต้กรอบของกฎหมาย
 3. พิจารณาความต้องการของชุมชนและส่งเสริมพนักงานได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น การบริจาคคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งระบบเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น
 4. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานหรือการให้บริการต่างๆของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 1. ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้พนักงานในทุกระดับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานและรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO4001 รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงและทบทวนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ
 4. สนับสนุนการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกให้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางส่วนได้บรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ “นโยบายและการปฏิบัติ ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม”