Select Page

ประวัติและพัฒนาการ

ประวัติและพัฒนาการ

2566
2566

2566

 • บริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AIT-W2) ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาท/หุ้น มีผู้ใช้สิทธิ AIT-W2 รวมกันทั้ง 2 ครั้งจำนวน 133,547,451 หน่วย และยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลืออีกจำนวน 82,719,359 หน่วย ดังนั้น หุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 133,547,451 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1,464,672,802 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,464,672,802 บาท ทั้งนี้ ยังเหลือการใช้สิทธิ AIT-W2 อีกจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ได้แก่ วันที่ 12 มกราคม 2567

2565
2565

2565

 • บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 5 บาท เป็น 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่นักลงทุน โดยมีผลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
 • บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในส่วนของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัทฯ, บริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส โดยมีผลกำไรจากการจำหน่ายหุ้นจำนวนประมาณ 67 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
 • บริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AIT-W2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาท/หุ้น โดยมีผู้ใช้สิทธิ AIT-W2 จำนวน 299,520,866 หน่วย และยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลืออีกจำนวน 216,266,810 หน่วย ดังนั้น หุ้นสามัญของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 299,520,866 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,331,125,351 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,331,125,351 บาท ทั้งนี้ ยังเหลือการใช้สิทธิ AIT-W2 อีกจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ 30 กันยายน 2566 และ วันที่ 12 มกราคม 2567
 • บริษัทฯ จัดงาน “AIT 30 Years Journey of Trust” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปี แห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจจนทำให้ AIT เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสร้าง “พระปกร่มเย็น” พระราชภาวนาวชิรคุณ (หลวงปู่จื่อ) ขึ้นในวาระพิเศษครบรอบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติให้เข้าลงทุนธุรกิจซื้อขาย Carbon Credit และการปลูกป่าสักเชิงเศรษฐกิจ จำนวน 176.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะดำเนินการลงทุนตั้งแต่กระบวนการเริ่มการปลูกป่า ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้ระยะเวลายาวเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯคาดหวังการเริ่มสร้างผลตอบแทนจากการจำหน่ายไม้สัก หรือ การจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ในระยะเวลา 5-7 ปีเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่การลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

2564
2564

2564

 • บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “HPE Gold Partner” ของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด
 • บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “HUAWEI Gold Partner” ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Internet of Thing เพื่อเสริมการให้บริการแก่ลูกค้า เดิมใช้ชื่อว่า “Talegur” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “iotonix” ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล IoT ออนไลน์อย่างครบถ้วน พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ https://iotonix.ait.co.th/th/
 • บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท บลู กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้าน System Storage โดยการลงทุนในครั้งนี้จะมาเพิ่มการบริการของบริษัทฯให้ครบรอบด้านและยังเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 1 หน่วย รวมถึงการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 515,802,242 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,802,242 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564.

2563
2563

2563

 • 27 เมษายน 2563

  คุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย ตัวแทนจาก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบของสนับสนุน “อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบ อัจฉริยะ” จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ ณ ห้องรับรอง พิเศษ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และคณะ เป็นผู้รับมอบ

 • 28 เมษายน 2563

  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด มอบอุปกรณ์ตรวจจับ อุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการคัดกรองผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและ คณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

 • 7 พฤษภาคม 2563
  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบ อัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวย การสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้ รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรอง ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์

2562
2562

2562

 • 22 มีนาคม 2562

  เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้สังเกตการณ์ 4 ราย ได้แก่ พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี นางสาวโสตถิยา อ่อวิเชียร นายสมชาติ เจศรีชัย และนายวิเชียร เจษฎากานต์ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการจ้างงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภา แห่งใหม่ ณ ห้องริมน้ำ ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

 • 18 มิถุนายน 2562

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารบมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาและ กำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพิธีเปิดโครงการ ก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลาน และทางเข้าห้างสรรพสินค้า เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานใน พิธีดังกล่าว

 • 3 กรกฎาคม 2562

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) นำโดย คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ เข้าร่วม ลงนามในสัญญา MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัท Hentong Optic-Electric ผู้นำด้านสายเคเบิลอันดับ หนึ่งจากประเทศจีน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AIT

 • 23 พฤศจิกายน 2562

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ AIT E-Library พร้อมด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่ง เสริมองค์ความรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี สู่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนและห่างไกล

 • 23 ธันวาคม 2562

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ ในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบการ จำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D–Ticket) โดย การรถไฟฟ้าฯ ได้ว่าจ้างให้ AIT พัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบขายตั๋วให้รองรับกับการจำหน่ายตั๋วในทุก ช่องทาง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการให้บริการที่ดี ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2561
2561

2561

 • 1 มกราคม 2561

  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis) กิจการร่วมค้า ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ได้เริ่มเปิดให้บริการ

 • ต้นเดือน มกราคม 2561

  ช่วงต้นเดือน มกราคม 2561 บริษัท คัมปานา จำกัด (Campana) บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(พม่า) ได้เริ่มเปิดให้บริการเคเบิ้ลบนดิน ภายใต้ชื่อโครงการ TARO

 • 21 มิถุนายน 2561

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)” กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

 • 4 ตุลาคม 2561

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้เปิดบริษัทย่อยชื่อ “S P Recourses and Commercials Pte. Ltd.” โดยจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และดำเนินธุรกิจอื่นๆ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์

2560
2560

2560

 • 13 กันยายน 2560
  พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการแข่งขันและการเติบโตในสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 8 ตุลาคม 2560
  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์ “CompTIA Authorized Partner” จาก Mr. Dennis Kwok Vice President of Asia Pacific CompTIA ให้กับ TraiNex Training Center เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ชั้นนำในประเทศไทยที่ครบวงจรและมีความทันสมัย เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับมอบโดยคุณพุทธิ ธำรงค์ศิริวัฒน์ Executive Vice President - Customer Service
 • 27 ตุลาคม 2560
  พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณลี จุน ฮู Senior Vice President, loT Business Division บริษัท SK Telecom จำกัด ด้านโทรคมนาคม ประเทศเกาหลี เพื่อเพิ่มศักยภาพในสายธุรกิจโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ loT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions โดยทาง SK Telecom จะให้กาารสนับสนุนในด้านการขาย เทคนิคและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการดังกล่าวแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

2559
2559

2559

 • 19 กุมภาพันธ์ 2559
  นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และนางมรกตกุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559
  นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ และ นางสาวศศิเนตรอุ่นทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ‘โฉมใหม่ AIT: ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล’ พร้อมปรับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Company เต็มรูปแบบภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 24 มีนาคม 2559

  ได้มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนวน 70 ล้านบาท โดยใช้ชื่อบริษัทว่า เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2.1 ล้านหุ้น โครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ดังกล่าวมีขนาด 624 แร็ก บนพื้นที่ 5,277 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 • เมษายน 2559

  ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจาก Train 4 เป็น TraiNex

 • 28 กันยายน 2559

  คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด

2558
2558

2558

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp เพื่อให้เรา ได้โซลูชั่นด้าน Clouds ที่สมบูรณ์ที่สุด

2557
2557

2557

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4” เพื่อฝึกอบรมลูกค้าของบริษัทตลอดจนผู้ต้องการเรียนรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ของ CISCO Systems

2556
2556

2556

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

2555
2555

2555

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2554
2554

2554

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

2552
2552

2552

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549
2549

2549

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

2546
2546

2546

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

2546
2546

2538

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

2535
2535

2535

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิว เตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีส เตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า การขายของเราเป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา