Select Page

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

ปี
2566
2565
2564*
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาทต่อหุ้น)*
0.35
0.38
0.49
1.95
2.04
1.33
2.24
2.17
2.53
3.21
8.07
5.35
6.57
6.07
5.16
3.63
1.58
4.93
1.71
1.88
2.93
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
0.32
0.32
0.44
1.50
1.90
1.00
2.05
2.00
2.05
2.00
2.75
4.00
5.00
4.50
3.50
2.75
1.25
2.00
1.00
1.00
1.20
หุ้นปันผล
(บาทต่อหุ้น)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
91%
84%
90%
77%
93%
75%
92%
92%
81%
62%
34%
75%
76%
74%
68%
76%
79%
94%
58%
53%
41%
จำนวนหุ้น
(ล้านหุ้น)
1,464.67
1,331.13
1,031.60
206.32
206.32
206.32
206.32
206.32
206.32
206.32
206.32
68.77
67.49
66.19
63.4
60
60
40
40
40
40
งวดดำเนินงาน
01/01/66 - 30/12/66
01/01/65 - 30/12/65
01/01/64- 31/12/64
01/01/63 - 31/12/63
01/01/62 - 31/12/62
01/01/61 - 31/12/61
01/01/60 - 31/12/60
01/01/59 - 31/12/59
01/01/58 - 31/12/58
01/01/57 - 31/12/57
01/01/56 - 31/12/56
01/01/55 - 31/12/55
01/01/54 - 31/12/54
01/01/53 - 31/12/53
01/01/52 - 31/12/52
01/01/51 - 31/12/51
01/01/50 - 31/12/50
01/01/49 - 31/12/49
01/01/48 - 31/12/49
01/01/47 - 31/12/47
01/01/46 - 31/12/46
* บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าพาร์ 1 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ที่มูลค่าพาร์ 5 บาท ดังนั้น เมื่อคำนวณจากมูลค่าพาร์ 1 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท

หมายเหตุ :
1. คำนวณเงินปันผลที่ราคาพาร์ 1 บาท ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
2. คำนวณเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการ