Select Page

Managed Services

Managed Services

ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทฯพร้อมที่จะให้บริการดูแลรับผิดชอบระบบไอทีที่ยุ่งยากของคุณ ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้จริง ไม่ต้องเสียเวลา และกำลังคนเพื่อดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารและโปรแกรมประยุกต์ของคุณเองด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณ (Core Business) ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านไอทีของทางบริษัทฯ จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และไร้กังวลในทุกมิติ ความท้าทายของเราคือการศึกษารายละเอียดการทำงานของระบบธุรกิจและตารางเวลาทำงานของระบบ (Operation Calendar) ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรามาตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี รวมถึงการมีศูนย์บริการที่มีพนักงานดูแลครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าของทางบริษัทฯ เสมอมา เราจึงมั่นใจที่จะสามารถควบคุมคุณภาพในระดับที่คุณต้องการ (Service Level Agreement)