Select Page

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่านสามารถแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้