Select Page

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

Q

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มิถุนายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • - ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
 • - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
 • - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
 • - หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตร “Mission WE” รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.67% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดา นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมคมีไวน์
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มิถุนายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • - ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
 • - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
 • - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
 • - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
 • - หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” รุ่นที่ 2
 • - หลักสูตร “Mission WE” รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 3.67% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดา นางศศิเนตร พหลโยธิน

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมคมีไวน์
2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเซีย

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Q

นายสุรพร รักตประจิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 มีนาคม 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 35/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

 • 2.79% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
2546 – 24 ตุลาคม 2566 : กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ /กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน  : กรรมการ Campana Group Pte.Ltd.

นายสุรพร รักตประจิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ

อายุ : 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 มีนาคม 2546

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 35/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

 • 2.79% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2546 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
2546 – 24 ตุลาคม 2566 : กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ /กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน  : กรรมการ Campana Group Pte.Ltd.

นายสุรพร รักตประจิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการ
Q

นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MSc Marketing Management, Aston University, United Kingdo
 • - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 277/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC6) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
  บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ /กรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เทนเดอลี่ คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เทนเดอลี่ เซ้นท์
2560 – ม.ค. 2565 : กรรมการ บจก.เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์

นางศศิเนตร พหลโยธิน

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท MSc Marketing Management, Aston University, United Kingdo
 • - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • - หลักสูตร Director Certificate Program 277/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC6) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 2.97% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตร นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ /กรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เทนเดอลี่ คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เทนเดอลี่ เซ้นท์
2560 – ม.ค. 2565 : กรรมการ บจก.เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์

นางศศิเนตร พหลโยธิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารทั่วไป และ
สายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
Q

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 262/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • -ไม่มี- (ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 – 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าราชการและเอกชน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – 2565 : กรรมการ บจก. เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 262/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • -ไม่มี- (ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2562 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 – 2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าราชการและเอกชน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – 2565 : กรรมการ บจก. เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและการขาย
Q

นายพร้อมพร เกตุทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Lamar University, Beaumont, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เอก Electronic Data Processing (EDP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสนับสนุน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2563 - 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจดิจิตัล บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 - 2562 : Operation Director, Service Provider Thailand and Myanmar บจก. ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

นายพร้อมพร เกตุทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Lamar University, Beaumont, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เอก Electronic Data Processing (EDP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • – ไม่มี – (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสนับสนุน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2563 - 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจดิจิตัล บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2555 - 2562 : Operation Director, Service Provider Thailand and Myanmar บจก. ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

นายพร้อมพร เกตุทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสนับสนุน
Q

นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรม:

 • - Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
2546 – 2565 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรม:

 • - Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
2546 – 2565 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน
Q

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
 • - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - สหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • - ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
 • - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม:

 • - หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • - สหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 •  -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - 2560 : ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

 • – ไม่มี –

เลขานุการ: นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์