Select Page

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment)

คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่สำคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่งทางบริษัทต้องการให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี เพราะการทำงานอยู่ในภาพรวม ไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานที่ดี มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีบรรยากาศการทำงานที่ดี จะส่งผลทำให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทำงานดีตามไปด้วย

การพัฒนาและส่งเสริมเรียนรู้

AIT ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถือรากฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาขีดความสามารถให้มีความโดดเด่น และมุ่งเน้นพนักงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการและการดำเนินการ (Operation & Performance Excellence) เพื่อการเติบโตในสายอาชีพและก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างมีคุณภาพ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ด้วยทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรและพนักงาน ทางบริษัท จึงมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส ทัดเทียมกัน และเป็นธรรม มีการจัดทำการประเมินค่างาน (Job Grade) เพื่อการบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึ่งได้รับ ให้สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน ด้วยคำจำกัดความที่ว่า AIT เป็นองค์กรที่มีนโยบายการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน เป็น “Good Life Benefit” รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม