Select Page

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ในสัดส่วนกว่า 70% โดยเป็นผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการงานของลูกค้า โดยมีระบบที่ให้บริการประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยบริษัทฯ มีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการการติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน แสดงได้ดังแผนภาพด้านล่าง ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เน้นไปทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานที่ต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าเดิม เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) เป็นต้น ด้านวิศวกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับสายงานไอซีที เช่น การเดินสายสัญญาณร้อยท่อลงดิน เป็นต้น และด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) บิ๊กดาต้า (Big Data) และ Business Intelligence (BI) เช่น ระบบ CCTV การจดจำใบหน้า การพิสูนจ์ตัวตน การรายงานในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นต้น