Select Page
ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้

ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้

ปี 2566 บริษัทฯได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งได้แก่ 1).วัดป่าเทพนิมิต จ.ขอนแก่น 2).วัดหนองไผ่ล้อม จ.ชัยภูมิ 3). รร.บ้านผือวิทยายน จ.ชัยภูมิ 4).รร.บ้านหนองคอนไทย...
วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ตัวแทนจากบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 20 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่...